Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1‑1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Arabilis, gevestigd te Hoorn hierna te noemen Arabilis.
1‑2 Bijzondere van de voorwaarden van Arabilis afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 2 Aanbiedingen.
2‑1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2‑2 Mondelinge aanbiedingen door Arabilis of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Arabilis zijn bevestigd.
 
Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Arabilis binden Arabilis niet, voor zover ze door Arabilis niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 
Artikel 4 Overeenkomst.
4‑1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Arabilis door zijn bevestiging.
4‑2 Elke met Arabilis aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Arabilis. Opdrachtgever zal toestaan dat Arabilis zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Arabilis zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4‑3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht, samenstelling enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Arabilis bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Arabilis niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4‑4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is voor de opdrachtgever.
 
Artikel 5 Leveringstermijnen.
5‑1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Arabilis schriftelijk in gebreke te stellen.
5‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Arabilis zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
5‑3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
 
Artikel 6 Prijzen.
6‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen tegen gereed product.
6‑2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6‑3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7‑1 Op alle door Arabilis verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Arabilis zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
7‑2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Arabilis zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7‑3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Arabilis zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 8 Tekeningen.
8‑1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Arabilis zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven zijn eigendom. De auteursrechten en modelrechten berusten bij Arabilis.
8‑2 Als Arabilis opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door hem te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
8‑3 Arabilis is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële / intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege c.q. namens de opdrachtgever verstrekte gegevens of daden en nalatigheden van toeleveranciers van Arabilis, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
8‑4 De adviezen van Arabilis ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend.
8‑5 Arabilis is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met zijn producten en diensten.
 
Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.
9‑1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Arabilis tijdig kan beschikken;
a.          Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Arabilis;
b.          Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
c.           Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d.          Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e.          Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen,
9‑2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking van Arabilis te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
9‑3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uit voering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9‑4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Arabilis voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 10 Meer‑ en minderwerk.
10‑1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
10‑2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Arabilis op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
10‑3 Door Arabilis te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 11 Materialen.
11‑1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
11‑2 Arabilis stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Arabilis is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
11‑3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Arabilis komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
11‑4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Arabilis tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Arabilis toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.
11‑5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
11‑6 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Arabilis doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.
 
Artikel 12 Aanbetaling.
Arabilis is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Arabilis de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
 
Artikel 13 Annuleren.
13‑1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Arabilis reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Arabilis gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Arabilis als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Arabilis te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
13‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Arabilis zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Arabilis om de opdracht door een door Arabilis aan te wijzen derde, op een door Arabilis gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 
Artikel 15 Overmacht.
15-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Arabilis of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Arabilis, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Arabilis, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Arabilis overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
15-2 Arabilis is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
 
Artikel 16 Aansprakelijkheid.
16‑1 Arabilis is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.          Overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden is omschreven;
b.          Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c.           Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.          Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e.          Normale slijtage aan de geleverde zaken;
f.            Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g.          Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
16‑2 Arabilis is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Arabilis of van hen, die door Arabilis te werk zijn gesteld op de aan Arabilis opgedragen werk(en).
16‑3 Arabilis zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
16‑4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Arabilis.
 
Artikel 17  Oplevering.
17‑1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Arabilis dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Arabilis schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
17‑2 Kleine gebreken zullen door Arabilis zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Arabilis slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Arabilis valt toe te rekenen
17‑3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Arabilis niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer (regen, sneeuw, extreme kou), staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.
 
Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.
18‑1 Zolang Arabilis geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Arabilis.
18‑2 Arabilis heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
18‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 19 Garantie inzake loodgieters‑ / installatiewerkzaamheden / dakwerkzaamheden.
19‑1 Na de oplevering garandeert Arabilis de goede werking, alsmede de deugdelijkheid van materialen en constructie tot een jaar na de oplevering.
19‑2 Arabilis zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:
a.          Indien door anderen dan Arabilis of zijn personeel werkzaamheden aan de installatie zijn of worden verricht;
b.          Indien Arabilis tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een aan Arabilis door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materiaal en / of werkwijze;
c.           Indien gebreken van de installatie het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de zijde van de opdrachtgever of zijn personeel;
d.          Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
e.          Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijke materialen of onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
19‑3 Het voldoen aan de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag opgetreden gebreken, uit.
19‑4 Indien Arabilis ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Arabilis.
19‑5 Indien door de opdrachtgever is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal Arabilis niet gehouden zijn tot een verder gaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens Arabilis te aanvaarden.
19‑6 Door Arabilis geleverde goederen en producten alsmede nieuwe onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven fabrieksgarantie.
19-7Arabilis verleent geen garantie op lekkages als gevolg van achterstallige
onderhoudswerkzaamheden welke zich openbaren na uitvoering van reinigingswerkzaamheden. Van garantie is eveneens uitgesloten lekkages welke zijn ontstaan door verlies van de samenhang van de ondergrond van de onderliggende dakconstructie.
 
Artikel 20 Reclame.
20‑1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Arabilis terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Arabilis wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
20‑2 Arabilis dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
20‑3 Indien de reclame naar het oordeel van Arabilis juist is, zal Arabilis hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
 
Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.
21‑1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Arabilis ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
21‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.          De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Arabilis heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b.          De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c.           De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.          De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
21‑3 Arabilis is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Arabilis reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Arabilis op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 
Artikel 22 Betaling.
22‑1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22‑2 Arabilis is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22‑3 Arabilis is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
22‑4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
22‑5 Uit het enkele feit dat Arabilis zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 
Artikel 23 Toepasselijk recht.
Op alle door Arabilis gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
 
Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Arabilis, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.